Committees

 

Advisory Board
KilNam Chon (KAIST), ChulHee Kang (Korea U), ChuWhan Lim(Korea U)
YongJin Park (Waseda U), ChieTeuk Ahn (ETRI), ByungGi Lee (SNU)
JinHyoung Kim (KAIST), SangHoon Lee (KT), CheeHa Kim (Postech)

International Steering Committee
Jianping Wu (CERNET), Jun Murai (WIDE), Chip Elliot (GENI)
Jon Crowcroft (Cambridge U), Serge Fdida (UPMC), Joe Touch (ISI)
YangHee Choi (SNU), YoungHee Lee (KAIST), DaeYoung Kim (CNU)

General Chairs
KiJoo Lee (KISA), YoungHee Lee (FIF)

Organizing Committee
DaeYoung Kim (CNU, Chair)
ByungMoon Chin (TTA), ChoongSeon Hong (OSIA), Kyungho Chung (KISA)
ByungChang Kang (SAIT), HyungJoon Kim (ETRI), SunYoung Han (KKU)
BongTae Kim (ETRI), ChongKwon Kim (SNU), YounKwan Kim (CUK)
HyeongHo Lee (ETRI), JaeYong Lee (Yonsei U), SangHong Lee (KTP)

Program Committee
Chair
DongMan Lee (KAIST, Chair)

Vice-chairs
Song Chong (KAIST), ChoongSeon Hong (KHU), SunMoo Kang (NIA)
JongWon Kim (GIST), KeeCheon Kim (KKU), TaeKyoung Kwon (SNU)
ByoungJoon Lee (SAIT), Sue Moon (KAIST), EunKyoung Paik (KT)

PC members
SangHyun Ahn (UOS)
NakJung Choi (Lucent)
MyeongWuk Jang (SAIT)
HeeYoung Jung (ETRI)
ShinGak Kang (ETRI)
HyungSoon Kim (NIA)
SeongLyun Kim (Yonsei U)
YoungYong Kim (Yonsei U)
HyukRo Lee (KISTI)
JongWon Lee (HDU)
SungChang Lee (HKU)
YoungSuk Lee (CNU)
ChangMin Park (ETRI)
SeungCheol Park (KUT)
DeokYoung Suh (KHU)
HwangJun Song (Postech)
Chuck Yoo (Korea U)
JinHyeock Choi (SAIT)
TaeSang Choi (ETRI)
YoungMin Jang (KMU)
SooHwan Jung (SSU)
HyoungJun Kim (ETRI)
KeeCheon Kim (KKU)
YoungHan Kim (SSU)
SeokJoo Koh (KPU)
JaeHwoon Lee (DGU)
MiJung Lee (EWU)
SungWon Lee (KHU)
Hyuk Lim (GIST)
KyungJoon Park (DGIST)
SuengYong Park (Yonsei U)
MyungKi Shin (ETRI)
SunHee Yang (ETRI)
JaePil Yoo (KISA)
JongWon Choi (SMU)
YounHee Han (KUT)
SeongHo Jeong (HUFS)
KyungRan Kang (Ajou U)
HyunChul Kim (SMU)
PyungSoo Kim (KPU)
YoungHwa Kim (ETRI)
HyukJoon Lee (KWU)
JongHwa Lee (ETRI)
SeungIk Lee (KAIST)
SoonSuk Lee (ETRI)
SangHeon Pack (Korea U)
KyungSoo Park (KAIST)
JuneKoo Rhee (KAIST)
YongTae Shin (SSU)
Yung Yi (KAIST)
HeungYoul Youm (SCHU)

Secretariat
HongSeok Jeong (Director, OSIA)
EunYoung Kyung (OSIA), MiYoung Kim (FIF)
Contact: key@osia.or.kr, +82-2-562-7041