Committee

 

Advisory Committee
SangHong Lee (IITP), Yong Soo Cho (KICS), Choong Seon Hong (KIISE),
SangHyun Ahn (OSIA), DaeYoung Kim (FIF), Deokjai Choi (KOREN FORUM)

General Chairs
DongMan Lee (FIF)

Program Committee
JaeHoon Kim (AJOU, Chair)
Yung Yi (KAIST)
Sung-Ju Lee (KAIST)
KiChun Kim (KKU)
JongWon Kim (GIST)
YoungHee Lee (KAIST)
Choong Seon Hong (KHU)
ByungSun Lee (ETRI)
SunHee Yang (ETRI)
Yong Wan Ju (KISA)
EunKyoung Paik (KT)
JaeHoon Jeong (SKKU)
SangHeon Pack (Korea U)
SeokJoo Koh (KNU)
HeeYoung Jung (ETRI)
IlKwon Cho (NIA)
HeeJo Lee (Korea U)
YounHee Han (Koreatech)
SungWon Lee (KHU)
WangCheol Song (JejuNU)
HwangJun Song (Postech)
JiTae Shin (SKKU)
WooJin Seok (KISTI)
TaeWan You (ETRI)
TaeKyoung Kwon (SNU)
YongDae Kim (KAIST)
HyunSeung Choo (SKKU)
SooHong Park (Samsung Electronics)
SongKuk Kim (Yonsei U)
Song Chong (KAIST)
SeungWon Shin (KAIST)
KyungHan Lee (UNIST)
KyoungSoo Park (KAIST)
AaRam Yun (UNIST)
DongSu Han (KAIST)
Hyoungshick Kim (SKKU)
SungJae Cho (DKU)
ChongKwon Kim (SNU)

FIF Secretariat
KyoSun Baek
T. +82-2-880-1848 / E. ksbaek@fif.kr
OSIA Secretariat
HongSeok Jeong, YoungEun Park
T. +82-2-562-7041 / E. yepark@osia.or.kr